Informace 4/2019

Informace 4/2019
07.05.2019
pro samosprávy domů, garáží a společenství vlastníků

1. Shromáždění delegátů

Shromáždění delegátů se uskuteční v úterý 4. června 2019 v 15.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Vsetín. Pozvánky obdrží delegáti spolu s podkladovými materiály a vytištěnou výroční zprávou za rok 2018.

2. Aktiv předsedů výborů samospráv

Aktivu předsedů výborů samospráv se uskutečnil v úterý 19. března v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vsetíně za účasti 39 předsedů výborů samospráv bytových domů, garáží a 6 předsedů výborů SVJ. Programově byl zaměřen na presentaci firem K.o.T.a.S, s.r.o., Třinec a Jablotron, s.r.o., zabývající se bezkontaktním odemykání hlavních vstupních dveří. Pozornost byla věnována taky harmonogramu výměn vodoměrů a ITN v roce 2019, přechodu na sítě DVB-T2, výsledku kontroly Hasičského záchranného soboru Zlnského kraje, návrhům směrnic  pro shromáždění delegátů a zajištění voleb do orgánů družstva v roce 2019.

3. Volby do orgánů v roce 2019

Rok 2019 je rokem volebním, proto musíme zvolit nové výbory samospráv, představenstvo a kontrolní komisi. Žádáme předsedy výborů samospráv, aby při konání členských schůzí postupovali dle vzorového zápisu členských schůzí pro rok 2019 a samosprávy zvolily nové výbory, popř. předsedy samospráv, delegáty a náhradníky shromáždění delegátů. Delegáty shromáždění delegátů a jejich náhradníky zvolte opravdu pouze v těch případech, že se tito budou po dobu pěti let zúčastňovat shromáždění delegátů.

Ke dni 30. 4. na správu družstva samosprávy nahlásily své kandidáty do představenstva a kontrolní komise. Na schůzce kandidátů ve středu 15. 5. jim bude vysvětlena odpovědnost členů těchto orgánů.

4. Shromáždění společenství vlastníků bez právní subjektivity

V březnu a dubnu správa družstva svolala 58 shromáždění společenství  vlastníků jednotek (tzv. bez právní subjektivity), které SBD Vsetín  jako správce musí svolat na základě ustanovení vzorových stanov společenství vlastníků jednotek dané nařízením vlády č. 371/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za účasti vlastníků jednotek v domech a s programem projednání  hospodaření domu v roce 2018, plánu oprav na rok 2019 a schválení výše příspěvku do DZODI.

Z celkového počtu bylo svoláno 35 shromáždění domů s počtem do 10 vlastníků na správu družstva a 23 shromáždění se uskutečnilo v domech s více vlastníky. Nadále pokračoval trend malé účasti vlastníků na shromážděních. V 10 případech se shromáždění zúčastnil pouze zástupce SBD Vsetín a žádný další vlastník. Shromáždění byla v tomto roce zaměřena především na stanovisko vlastníků k volbě výboru společenství nebo předsedy společenství.

5. Program IROP a Bytový dům bez bariér

Zapojení domů do projektu IROP:

 • SVJ Bří. Hlaviců 88 - rozpočet 7,3 mil. Kč. Zateplení fasády, rekonstrukce lodžií včetně zasklení (Dreksler s.r.o.) Stavba je dokončena a zkolaudována.
 • SVJ Sychrov 57 - rozpočet 7,8 mil. Kč. Zateplení obálky domu, rekonstrukce lodžií (STRAUB s.r.o.). Stavebního povolení bylo vydáno a z důvodu odvolání nenabylo právní moci.
 • SVJ Dolní Jasenka 769-771 - rozpočet 11 mil. Kč.Celková rekonstrukce domu - zateplení, rekonstrukce ploché střechy, rekonstrukce loodžií, úprava vstupů (Heryán Reconstructions). Probíhá instalace zateplovacího systému východní strany domu a hlavních vstupů.
 • SVJ Okružní 459 - rozpočet 5,8 mil Kč. Zateplení fasády , rekonstrukce ploché střechy, loodžií (Heryán Reconstructions, s.r.o.). Probíhá instalace zateplovacího systému na fasádu domu.

Zapojení domů do projektu Bytový dům bez bariér:

 • SVJ U Huti 1837 - rozpočet 1,3 mil. Kč. Instalace nového výtahu (Výtahy Vsetín s.r.o.). Výtah byl předán k užívání.

6. Bytová družstva – SVJ – správa domů

Samosprávy a domy SVJ byly vyzvány k odběru odborného dvouměsíčníku Bytová družstva – SVJ – správa domů. Cena za celoroční předplatné je 150,- Kč a je hrazena z DZODI domu. Zvažte ve výborech samospráv a SVJ zapojení do odběru dvouměsíčníku. Hlavně SVJ tam mají hodně článků pro svoji činnost, protože mnohokrát musí rozhodovat samostatně. Přihlášky na odběr přijímá:

Kdo má zájem o elektronické vydání, vstoupí na stránky www.scmbd.cz – Kategorie: Tiskové centrum – Bytová družstva-SVJ-Správa domů.

Právě vyšlo č. 2/2019, které obsahuje odborné články na téma – zhodnocení finančních prostředků v Bance Creditas, zájem o osud petice svazu, nové balkóny a lodžie, produkty ČSOB pro BD a SVJ, sliby politiků v sociálním bydlení, instalace klimatizace na fasádě domů, tepelná čerpadla v zimě netopí, výhody centrálního zásobování teplem, vyúčtování tepla a vody, místní politik bydlí v Janově, zateplení versus tepelná čerpadla, vývoj ceny tepla, záběry kamerových systémů, paneláky do dalších 100 let.

7. Směrnice Evropského parlamentu a rady EU 2018/2002

Uvedená směrnice ze dne 11. prosince 2018 mění směrnici 2012/27/EU o energetické účinnosti.

V článku 9c uvádí Požadavek dálkového odečtu:

 • Pro účely dílčího měření a rozdělení nákladů na vytápění, chlazení a teplou užitkovou vodu musí být měřiče a indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění nainstalované po 25. říjnu 2020 dálkově odečitatelné.
 • Měřiče a indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění, které již byly nainstalovány, ale nejsou dálkově odečitatelné, musí být vybaveny možností dálkového odečítání, nebo nahrazeny dálkově odečitatelnými přístroji do 1. ledna 2027, pokud dotčený členský stát neprokáže, že to není nákladově efektivní.“

Příloha VIIa - Minimální četnost informací o vyúčtovaní nebo spotřebě – uvádí:

Ode dne 25. října 2020 jsou konečným uživatelům v případech, kdy byly instalovány dálkově odečitatelné měřiče nebo indikátory pro rozdělovaní nákladů na vytápěni, poskytovány informace o vyúčtovaní nebo spotřebě založené na skutečné spotřebě nebo na odečtech indikátorů pro rozdělování nákladů na vytápěni alespoň jednou za čtvrt roku na vyžádání nebo pokud si koneční zákaznici zvolili možnost dostávat vyúčtovaní v elektronické podobě, a v ostatních případech dvakrát ročně.

Od 1. ledna 2022 jsou konečným uživatelům v případech, kdy byly instalovány dálkově odečitatelné měřiče nebo indikátory pro rozdělování nákladů na vytápěni, poskytovány informace o vyúčtovaní nebo spotřebě založené na skutečné spotřebě nebo na odečtech indikátorů pro rozdělování nákladů na vytápěni alespoň jednou za měsíc. Mohou být zpřístupněny také prostřednictvím internetu a aktualizovány tak často, jak to měřicí zařízeni a používané systémy umožňují. Vytápěni a chlazení mohou být z této povinnosti mimo topné/chladící období vyjmuty.

Nyní musíme čekat pouze na zapracování uvedené směrnice do podmínek naší legislativy.

8. Doplnění webových stránek

 Webové stránky www.sbdvsetin.cz byly doplněny o soubory:

Aktuality TÚ 2018:

 • Úsporná energetická opatření 2018 – 30. 4. 2019
 • Ukazatelé měrné spotřeby tepla 2018 – 30. 4. 2019
 • Nouzové osvětlení 2018 – 30. 4. 2019
 • Korekce teplé a studené vody 2018 – 30. 4. 2019
 • Stav výměn ITN 2018 – 30. 4. 2019
 • Stav výměn vodoměrů 2018 – 30. 4. 2019

Aktuality EÚ 2019:

 • Bezhotovostní styk - 30. 4. 2019

SVJ 2018:

 • Domy ve správě SBD 2018 – 30. 4. 2019
 • Odeslané materiály pro SVJ v roce 2018 – 30. 4. 2019

9. Otevření termostatických hlavic na tělesech ústředního vytápění

Aby termostatický ventil spolehlivě a dlouho fungoval, je důležité jej během léta nechat otevřený. Pokud mimo topnou sezónu ventil dlouhodobě uzavřete, zbytečně se namáhá jeho pružina a může dojít k zatuhnutí regulační kuželky, případně k jejímu poškození a nutné výměně. Po skončení topné sezóny stačí obejít všechny radiátory a jejich termostatické ventily naplno otevřít – nastavit na nejvyšší možný stupeň. Předejdete tím k problémům s vytápěním na začátku nové topné sezóny.

10. Požární preventivní prohlídky

V měsíci dubnu začali pracovníci firmy HTB Požární ochrana po a. s. provádět v bytových domech požární preventivní prohlídky. Zaměstnanci jsou označeni názvem firmy a před provedením kontroly budou kontaktovat předsedu samosprávy nebo předsedu výboru SVJ ve věci termínu provedení. V květnu budou dokončeny prohlídky ve Vsetíně a následně budou probíhat na vesnicích.

11. Schodiště zadních vstupů na pozemcích města

Na správu družstva se obrací předsedové výborů samosprávy s dotazem, kdo je vlastníkem zadních vstupů a schodišť do domu, které od domu vyústí až na mětském pozemku. Tyto schody jsou součástí stavby, která byla takto zkolaudována. Proto za jeho technický stav odpovídá vlastník domu. Musíme je proto udržovat a opravovat.

12. Provoz v letním období

V letním období bude správa družstva pro veřejnost uzavřena od 8. do 12. července a od 12. do 16. srpna. V budově se budou provádět údržbové práce.

Správa bude zajišťovat pouze odstranění havarijních stavů a spojení na technika bude zajištěno telefonickým spojením nebo zvonkem u hlavního vstupu do budovy.

 

Vsetín  30. 4. 2019

PaedDr. Antonín Bařák  v. r.

ředitel

 

Ke stažení

frame-scrollup