Informace 5/2019

Informace 5/2019
06.06.2019
pro samosprávy domů, garáží a společenství vlastníků

1. Shromáždění delegátů

Shromáždění delegátů se uskuteční v úterý 4. června 2019 v 15.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Vsetín. Všechny podkladové materiály delegáti již obdrželi. Žádáme o maximální odpovědnou účast. V případě neúčasti delegáta se musí zúčastnit členskou schůzí schválený náhradník.

2. Vyúčtování zálohových plateb za rok 2018

Výbory samospráv obdrží v průběhu června pro vlastníky a uživatele podpisový formulář „Převzetí provedených zápočtů k vyúčtování záloh na služby za období 01.2018 – 12.2018“, včetně provedených zápočtů, informací o dluhu a složenek na úhradu nedoplatků vyúčtování.

Zpracované zápočty budou samosprávy předávat vždy proti podpisu o převzetí pouze těm uživatelům a vlastníkům bytů, kteří mají v kolonce "předávané písemnosti" uvedeno "zápočet", "složenka", případně "informace o dluhu".

Uživatelé a vlastníci, kteří obdrží formulář Provedené zápočty k vyúčtování záloh“ mají v těchto formulářích uveden přehled všech dlužných částek a přeplatků (např. nájemné, vodoměry,  úroky či poplatky z prodlení, vyúčtování garáží, neuhrazené zakázky apod.) a celkový přeplatek nebo nedoplatek. Na případný nedoplatek je přiložena složenka. Pro uživatele a vlastníky, kteří mají i po provedených zápočtech, dluhy vůči SBD Vsetín,  jsou přiloženy „ Informace o dluhu“, kde jsou popsány všechny závazky, které má jednotlivec vůči SBD Vsetín k úhradě.

Žádáme předsedy výborů samospráv o předání zápočtů, složenek a informací proti podpisu na uvedeném formuláři a vrácení podpisových formulářů zpět na správu SBD do 22. července 2019. V případě nepřevzetí zápočtů uživatelem nebo vlastníkem, vraťte písemnosti obratem na správu družstva, aby jim mohly být zaslány doporučenou poštou.

Nyní oddělení nájmu postupně zpracovává zápočty případných přeplatků a dluhů jednotlivých družstevníků a vlastníků. Družstevníkům a vlastníkům v družstevních domech jsou prostřednictvím České pošty, s. p. postupně zasílány složenky na vyplacení přeplatků nebo jim byly přeplatky zaslány bezhotovostním převodem na jejich osobní účet u peněžního ústavu. Do 200,- Kč se poštovní složenky nezasílají a družstevníci i vlastníci v družstevních domech si přeplatky mohou vyzvednout na pokladně SBD Vsetín, po předchozí návštěvě oddělení nájmu. Nedoplatky jsou (rovněž na základě složenek) splatné do 31. 7. 2019.

3. Reklamační řízení vyúčtování záloh roku 2018

V rámci reklamačního řízení vyúčtování záloh na služby za rok 2018 přijala správa SBD 3 reklamace (z domů Jiráskova 1816, Družstevní 1169 a Mládí 1566). Pro dům Mládí 1566 byla reklamace faktur za úklid dodavatelem služby uznána, reklamace shledána jako oprávněná a provedeno nové vyúčtování. V domech  Jiráskova 1816 a Družstevní 1169 zůstává původní vyúčtování v platnosti.

4. Program IROP a Bytový dům bez bariér

Zapojení domů do projektu IROP:

 • SVJ Bří. Hlaviců 88 - rozpočet 7,3 mil. Kč. Zateplení fasády, rekonstrukce lodžií včetně zasklení (Dreksler s.r.o.) Stavba je dokončena a zkolaudována.
 • SVJ Sychrov 57 - rozpočet 7,8 mil. Kč. Zateplení obálky domu, rekonstrukce lodžií (STRAUB s.r.o.). Vydánp stavebního povolení, předpokládané zahájení – srpen 2019.
 • SVJ Dolní Jasenka 769-771 – rozpočet 11 mil. Kč.Celková rekonstrukce domu - zateplení, rekonstrukce ploché střechy, rekonstrukce loodžií, úprava vstupů (Heryán Reconstructions). Provedena instalace zateplovacího systému domu. V současné době probíhají dokončovací práce na úpravách vstupů a soklů
 • SVJ Okružní 459 – rozpočet 5,8 mil Kč. Zateplení fasády , rekonstrukce ploché střechy, loodžií (Heryán Reconstructions, s.r.o.). Probíhá instalace zateplovacího systému na fasádu domu.
 • SVJ Dukelská 1820 – rozpočet 5,9 mil. Zateplení štítů a suterénu, vyzdění a zasklení lodžií ( REPAVIA STAV s.r.o.)

5. Evidence skutečných majitelů právnických osob

Na společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“) dopadá nová zákonná povinnost, a to nechat zapsat tzv. skutečné majitele do evidence skutečných majitelů. Lhůta pro zápis je do 1. 1. 2021.

Povinnost všech právnických osob nechat zapsat tzv. skutečné majitele do evidence skutečných majitelů byla do českého práva nově zavedena na základě evropské směrnice. Skutečným majitelem se obecně rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě. U SVJ se jí tedy v zásadě rozumí buď osoba, která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv SVJ (např. SBD), nebo osoba, která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá tuto osobu, případně osoba, která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu.

U většiny SVJ se tak budou do evidence zapisovat členové výboru SVJ. Návrh na zápis údajů o skutečném majiteli musí být podán na tiskopise s předepsanými náležitostmi, musí být ověřeně podepsán, případně podepsán elektronickým podpisem a musí k němu být doloženy příslušné podklady dle rejstříkového zákona. Poplatek za podání návrhu na zápis činí pro právnické osoby 1 000 Kč, přičemž SVJ jsou od poplatku osvobozena.

Vzhledem k otazníkům kolem zápisu a vlastní evidence (hlavně z důvodů pochybností členů výborů, proč mají být uvedeni jako „skuteční majitelé“ SVJ), doporučujeme všem SVJ se splněním této povinnosti posečkat až na 2. pololetí 2020, kdy by již mohly být tyto záležitosti právně vyjasněny.

6. Doplnění webových stránek

Webové stránky www.sbdvsetin.cz byly doplněny o soubory:

Aktuality TÚ 2019:

 • Artav - evropská směrnice - měření online - 7. 5.
 • Družstevní minimum - údržba - 10. 5.

Aktuality EÚ 2019:

 • Stanovisko ARTAV k rozúčtování -7. 5.
 • Družstevní minimum - ekonomika - 10. 5.
 • Družstevní minimum - právní úprava - 10. 5.
 • Družstevní minimum - účetnictví - 10. 5.

Členská 2019:

 • Družstevní minimum - vývoj BD - 10. 5.

7. Otevření termostatických hlavic na tělesech ústředního vytápění

Aby termostatický ventil spolehlivě a dlouho fungoval, je důležité jej během léta nechat otevřený. Pokud mimo topnou sezónu ventil dlouhodobě uzavřete, zbytečně se namáhá jeho pružina a může dojít k zatuhnutí regulační kuželky, případně k jejímu poškození a nutné výměně. Po skončení topné sezóny stačí obejít všechny radiátory a jejich termostatické ventily naplno otevřít – nastavit na nejvyšší možný stupeň. Předejdete tím k problémům s vytápěním na začátku nové topné sezóny.

8. Výměna vstupních dveří do bytů

Přichází doba, kdy po výměně různých konstrukčních prvků (okna, hlavní vstupní dveře, rozvody vody, odpady, elektrorozvody, tělesa ústředního topení, atd.) začínají domy věnovat pozornost i výměně vstupních dveří do bytů. V domě Jiráskova 1816 v roce 2018 vyměnili dveře za nové protipožární s využitím stávajících zárubní. V květnu proběhlo výběrové řízení na dodavatele vstupních dveří s výměnou zárubní a dodávkou bezpečnostních protipožárních dveří v domě Na Kopečku 8-9. Nabídky do výběrového řízení zaslaly firmy – Alsymon Vsetín, s.r.o., BR servis, s.r.o., Lidečko a REPAVISTAV Zlín, s.r.o. V případě zájmu se můžete s dokumentací seznámit u svých techniků.

9. Provoz v letním období

V letním období bude správa družstva pro veřejnost uzavřena od 8. do 12. července a od 12. do 16. srpna. V budově se budou provádět údržbové práce.

Správa bude zajišťovat pouze odstranění havarijních stavů a spojení na technika bude zajištěno telefonickým spojením nebo zvonkem u hlavního vstupu do budovy. Přiložené oznámení zveřejní předsedové na nástěnce domu.

 

Vsetín  31. 5. 2019

PaedDr. Antonín Bařák  v. r.

ředitel

 

Ke stažení

frame-scrollup