Informace 9/2019

Informace 9/2019
07.10.2019
pro samosprávy domů, garáží a společenství vlastníků

1. Aktiv předsedů výborů samospráv a výborů SVJ

Aktiv se uskuteční v úterý 15. října v 15.00 hodin ve velké  zasedací místnosti Městského úřadu v 1. poschodí uvedeným programem za účasti:

a) Předsedové výborů SVJ s právní subjektivitou

b) Zájemci o přednášku o kamerovém sysstému z řad předsedů výborů samospráv

1. Kamerové systémy v bytových domech

 • Elektro - Pavelek,s.r.o., Opava, Martin Dohnal, obchodní zástupce
 • ELBAS elektro, s.r.o. Vsetín – Jan Baletka, jednatel
 • kamerové systémy
 • videotelefony v domě

2. Informace správy (PaedDr. Antonín Bařák, ředitel)

 • zasílání metodických materiálů
 • využívání webu sbdvsetin.cz
 • využívání informačního systému Integri
 • dodržování úředních dnů

3. Shromáždění společenství vlastníků (PaedDr. Antonín Bařák, ředitel)

 • svolávání
 • pozvánka, program, presenční listina
 • řízení shromáždění
 • způsob hlasování dle stanov (podíl, hlasovací kvórum)
 • usnesení (stylizace, hlasování)
 • vzor zápisu shromáždění
 • změna stanov společenství
 • činnost výboru – svolávání, řízení, zápis

4. Změny ve složení výboru SVJ v průběhu volebního období a způsob doložení změn veřejnému rejstříku (PaedDr. Antonín Bařák, ředitel)

 • písemné oznámení o ukončení funkce
 • projednání ve výboru
 • zápis z jednání výboru
 • svolání shromáždění a volba nového člena výboru
 • zápis z jednání výboru o funkci nového člena
 • podklady pro veřejný rejstřík – pozvánky, zápisy výboru a shromáždění, presenční listiny, čestné prohlášení nově zvoleného člena, formulář o změně do veřejného rejstříku, zaslání do veřejného rejstříku

5. Schválení roční účetní závěrky a zpracování rozpočtu SVJ na kalendářní rok, příjmy z nájmu společných částí domů (Ing. Tamara Machovská, vedoucí oddělení SVJ)

 • podklady účetní závěrky správce a schválení na shromáždění společenství
 • tvorba rozpočtu výborem (provozní rozpočet a rozpočet vlastních správních činností) a schválení na shromáždění
 • příjmy z nájmu společných částí domu
 • daň z příjmu právnických osob

6. Odměny členů výboru SVJ

 • schválení odměn v rámci rozpočtu
 • čerpání odměn v průběhu kalendářního roku

7. Příprava investičních akcí a spolupráce se správou družstva (PaedDr. Antonín Bařák, ředitel)

 • zahájení přípravy s technikem domu
 • spolupracující projektové manažeři (smlouvy)
 • podmínky dotačních programů IROP, Panel 2013+
 • přijetí úvěru od peněžního ústavu (podklady)
 • předkládání účetní dokumentace finanční účetní
 • postavení technického dozoru a koordinátora bezpečnosti staveb

8. Veřejný rejstřík a katastr nemovitostí

 • statutární orgán – výbor
 • sbírka listin
 • katastr nemovitostí

9. Dotazy z různých oblastí SVJ (předsedové výborů SVJ)

2. Výjezdní zasedání představenstva

V úterý 10. září se uskutečnilo výjezdní zasedání představenstva a kontrolní komise v bytových domech ve Vsetíně se zaměřením na opravy domů a činnost společenství vlastníků. Byly navštíveny následující domy:

Trávníky

 • čp. 1823 Zateplení štítů, rekonstrukce balkónů, anglické dvorky (SVJ, Panel 2013+)
 • čp. 1816 Výměna domovního telefonu s kamerou, protipožární bytové dveře

Rybníky

 • čp. 1177 Celková revitalizace domu (SVJ, IROP)
 • čp. 1488 Zazdění lodžií, úprava vstupů, střech
 • čp. 1764 Zateplení severní stravy
 • čp. 1776 Zateplení severní strany

Rokytnice

 • čp. 431-433 Zazdění a zasklení lodžií
 • čp. 459 Celková revitalizace domu (SVJ, IROP)
 • čp. 451-452 Zazdění schodišťových lodžií, vchody
 • čp. 417 Zazdění schodišťových lodžií

Smetanova

 • čp.1101 Zateplení fasády  a podlahy

Ohrada

 • čp. 1837 Celková revitalizace domu, výtah (SVJ IROP, Dům bez bariér)
 • čp. 1838 Výtah
 • čp. 1873 Střecha

Luh

 • čp. 1906 Komín, problém s pozemkem
 • čp. 1907 Oprava balkónů
 • čp. 1785 Zazdění a zasklení lodžií (SVJ)
 • čp. 1781 Zadní vstupy, sokl kolem domu

Sychrov

 • čp. 115-117 Zateplení domu (SVJ)
 • čp. 102 Nerezové rozvody vody, skleněný výtah
 • čp. 101 Kamerový systém
 • čp. 106-107 Zazdění a zasklení lodžií
 • čp. 89 Kamerový systém

Jabloňová

 • čp. 22 Sedlová střecha, elektrický světlík, zateplení štítů, zazdění a zasklení, lodžií (SVJ, Panel 2013+)

Kopeček

 • čp. 8-9 Výměna bytových dveří a výplní schod. lodžií

Jasenka

 • čp. 769-77 Celková revitalizace domu (SVJ, IROP)

Hrbová

 • čp. 1566 Celková revitalizace domu (SVJ, IROP)
 • čp. 1562-64 Celková revitalizace domu (SVJ, IROP)

Představenstvo děkuje všem zúčastněným zástupcům samospráv za spolupráci při vlastní návštěvě domů.

3. Zahájení topné sezóny a odstranění zavzdušnění systému

Dne 17. září zahájil dodavatel tepla Zásobování teplem Vsetín, a.s., dodávku tepla do domů.

V případě  poruchy dodávky tepla nebo teplé užitkové vody se musí předsedové výborů samospráv a SVJ obrátit telefonicky na technika domu, který zajistí odstranění poruchy prostřednictvím střediska údržby SBD, popř. dodavatele tepla.

Hlavní příčinou poruch topení na zahájení topné sezóny však bývá zavzdušnění topného systému, které může samostatně odstranit výbor samosprávy nebo SVJ.

Odstranění:

Systém je na dané větvi zavzdušněn a je potřeba jej odvzdušnit následovně. Na dané stupačce otevřít všechny termostatické ventily, ale v posledním podlaží termostatické ventily zavřít. Zastavit uzávěr přívodu a vratu (kulový ventil) na stupačce ve společných prostorách asi na ½ hodiny. Uzavřením obou kulových kohoutů se v systému vyrovná tlak přívodu – vratu a vzduch tak může vystoupat k nejvyššímu bodu v systému do posledního podlaží. Po ½ hodině otevřít uzávěry přívodu a vratu a současně odvzdušnit otopné těleso v posledním podlaží. Potom opět pustit  termostatický ventil na požadovanou úroveň.

Pokud se v otopném systému  nadále nachází vzduch, celý proces je nutno opakovat s tím, že uzávěr přívodu i vratu se provede na dobu 1 – 5 hodin.

4. Zahájení topné sezóny v bytových domech s kotelnami a kotly systému

Před zahájením topné sezony jednotlivé domy navštíví osoby způsobilé k těmto úkonům: odborná prohlídka kotelny, kontrola spalinové cesty a vyčištění komínových průduchů, kontrola rozmístění a stavu hasící techniky, v domech s plynovými kotelnami kontrola platnosti revize, kontrola plynového zařízení, včetně kalibrace detektoru CO (pokud je tímto zařízením kotelna vybavena), revize elektro, tlakových nádob stabilních. Předsedové umožní těmto osobám vstup do kotelen.

5. Vznik společenství vlastníků s právní subjektivitou

Shromáždění společenství vlastníků za účasti notáře v domech budou svolávána, jakmile oznámí na správu družstva složení tříčlenného přípravného výboru. V přípravě na září jsou domy – Svornosti 1811, Bří Hlaviců 89, Nový Hrozenkov 702, Rokytnice 458. Domy, které dosud splácejí úvěr na opravy, budou mít shromáždění po splacení úvěru.

Stále se nedaří připravit shromáždění domů, ve kterých podíl družstva klesl pod 50 % (Vsetín čp. 72, 132, 416, 431- 433, 1169, 1514, 1558-1560, 1781, 1788, 1790, 1808, 1809, 1884, 1888, 1906, 1907 a Karolinka 549).

Dle přechodného ustanovení z. č. 177/2018 Sb., kterým se mění z. č. 311/2013 Sb., musí být svoláno do 31. 7. 2020 shromáždění společenství k založení SVJ domu č.p. 1809. V těchto domech by měli přijmout odpovědnost především vlastníci a zapojit se do výborů společenství.

Průběžně budou svolávána podle nového občanského zákoníku shromáždění společenství vlastníků v domech, ve kterých do 31. 12. 2013 byl nejvýše jeden vlastník. Zatím se jedná o domy:

čp. 7, 20, 76-77, 92-93, 103-105, 106-107, 125, 726-728, 1764, 1890, Val. Polanka 5, Velké Karlovice 301-305-319, 608-609, Halenkov 622, 625, 657, Jablůnka 436, Karolinka 548, Bystřička 278-279, Francova Lhota 360, Hovězí 682, Seninka 16, Francova Lhota 362, Horní Lideč 226.

6. Program IROP a Bytový dům bez bariér

Zapojení domů do projektu IROP:

 • SVJ Sychrov 57 - rozpočet 7,8 mil. Kč. (ENDUM – STRAUB, s.r.o.). Zateplení obálky domu, rekonstrukce lodžií. Vydáno stavební povolení.
 • SVJ D. Jasenka 769-771 – rozpočet 11 mil. Kč (ENDUM - Heryán Reconstructions). Celková rekonstrukce – zateplení obvod. pláště, plochá střecha, lodžie, vstupy. Stavba jedokončena a vyřizuje se kolaudace.
 • SVJ Rokytnice 404 - rozpočet 3,0 mil. Kč. (Stavebservis – REPAVIA STAV). Probíhá dokončování aplikace zateplovacího systému. Dokončení 11/2019.
 • SVJ Rokytnice 460 - rozpočet 3,0 mil. Kč. (Kovářová – Tesp contraxt). Podána žádost na IROP. Vyřizuje se úvěr. Realizace – září až listopad 2019.
 • SVJ Dukelská 1819 – rozpočet 4,3 mil. Kč. (ENDUM) Zateplení štítů, střechy a suterénu, předpoklad dokončení - listopad 2020.
 • SVJ Dukelská 1820 – rozpočet 5,9 mil. (Stavebservis - REPAVIA STAV s.r.o.). Probíház ateplení štítů a suterénu, vyzdění a zasklení lodžií. Realizace – srpen až listopad 2019.
 • SVJ Luh 1785 - rozpočet ……… (Stavebservis). Zpracován projekt. Realizace 2020. VŘ po novém shromáždění SVJ (září-říjen 2019).
 • SVJ Mládí 1565 - rozpočet 3,0 mil. Kč. (Stavebservis - REPAVIASTAV). Úprava PD po požární zprávě a koordinace s PENB. Úpravou možnost 40 % dotace. Dokončení 11/2019.
 • SVJ Halenkov 624 - rozpočet 2,1 mil. Kč. (Stavebservis - REPAVIA STAV). Ukončená realizace. Podána žádost o platbu.
 • SVJ Karolinka 573 - rozpočet .…… (Kovářová). Příprava projektu – zateplení střechy, obvod. pláště, sklepu, zavěšené balkóny. Předpoklad dokončení – 2020.
 • SVJ Karolinka 574 - rozpočet …… (Kovářová).Příprava projektu – zateplení střechym obvod. Pláště, sklepu, zavěšené balkóny. Předpoklad dokončení – 2020.
 • SVJ Karolinka 575 -  rozpočet 5,6 mil. Kč. (Stavebservis). Zpracování projektu včetně přístavby lodžií. Předpoklad dokončení - září 2020.
 • SVJ Karolinka 543 - rozpočet 9,0 mil. Kč. (Stavebservis). Zpracování projektu včetně přístavby lodžií. Předpoklad dokončení - září 2020.
 • SVJ Jablůnka 396 - rozpočet 1,6 mil. Kč. (Juřínek). Stavba byla dokončena.
 • SVJ Jablůnka 398 - rozpočet 2,2 mil. Kč. (Stavebservis - Dreksler). Dokončení – listopad 2019.

7. Požární poplachové směrnice

V souvislosti s přijetím opatření po vzniku požáru v bytovém domě Svornosti čp. 1906, Vsetín a po provedených preventivních požárních prohlídkách zasíláme v příloze všem domům ve správě Stavebního bytového družstva Vsetín – Požární poplachové směrnice – ke zveřejnění na nástěnce samosprávy nebo společenství vlastníků. Bylo zjištěno, že v mnoha domech tato směrnice není zveřejněna.

8. Zrušení záloh na výměnu vodoměrů na studenou vodu

Od 1. ledna 2020 již nebude předpis nájemného a záloh na služby obsahovat řádek „Příspěvek do DZODI – vodoměry (SVJ-příspěvek na výměnu vodoměrů).“ Položka bude zrušena. Zůstatek příspěvku k 1. 1. 2020 se převede do položky „Ostatní zálohy“ a bude předmětem vyúčtování roku 2019, s výjimkou těch, kteří neumožní do 31. 12. 2019 výměnu vodoměru. U těch bytových jednotek se zůstatek položky příspěvku převede do společné DZODI.

V souvislosti s tím dojde od 1. ledna 2020 ke změně předpisu nájemného a záloh na služby. Aby bytové jednotky nemusely měnit trvalé příkazy k úhradě, přesune se výše příspěvku na výměnu vodoměrů do položky „Dodávka studené vody“. To znamená, že celková úhrada měsíčně zůstane zachována (s výjimkou těch bytových jednotek, u kterých dojde ke změně předpisu nájemného a záloh na služby z jiných důvodů), ke změně dojde pouze přesunem „uvnitř“ předpisu mezi dvěma položkami.

9. Položka Pojištění v předpisu nájmu a rozpočtu SVJ

Pro zjednodušení administrativy se u SVJ od 1. 1. 2020 ruší samostatný řádek „Příspěvek na pojištění společných částí domů“ a nově bude tento příspěvek součástí řádku “Příspěvek na ostatní náklady vlastní správní činnosti.“ A to jak v předpisu měsíčních plateb, tak v rozpočtu SVJ.

10. Nabídka zhodnocení finančních prostředků pro SVJ

Equa bank a.s. ve spolupráci s oborovým svazem Svaz českých a moravských bytových družstev vytvořila nabídku spořícího účtu, která je určená pro SVJ, která jsou ve správě SBD, a mají uzavřenou smlouvu na správu nebo přímo na předsednictví:

Spořící účet bez výpovědi – 1,40% p.a.

Spořící účet s výpovědí 33 dnů – 1,70% p.a.

Dále Equa bank a.s. na základě požadavku SBD Vsetín vytvořila speciální nabídku termínovaných vkladů. Nabídka je určená pro SVJ, která jsou ve správě SBD Vsetín, a mají uzavřenou smlouvu na správu nebo přímo na předsednictví:

TV 3 měsíce – 1,65%

TV 6 měsíců – 1,75%

TV 12 měsíců – 1,80%

V případě zájmu, obraťte se na svou finančí účetní., která tento Váš zájem předá bance.

 

Vsetín  30. 9. 2019

PaedDr. Antonín Bařák  v. r.

ředitel

 

Ke stažení

frame-scrollup