Pozvánka na shromáždění delegátů

Pozvánka na shromáždění delegátů
16.04.2019
Pozvánka na shromáždění delegátů

Pozvánka

Vážená delegátko, vážený delegáte,

představenstvo Stavebního bytového družstva Vsetín v souladu s článkem 66, bodem 5) stanov SBD Vsetín svolává „ Shromáždění delegátů,“ které se uskuteční v úterý 4. června 2019 v 15.00 hodin v zasedací místnosti č. 218 v I. patře budovy Městského úřadu Vsetín s programem jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba komisí, ověřovatelů, jmenování zapisovatelky
 3. Výroční zpráva za rok 2018
 4. Zpráva kontrolní komise o činnosti v roce 2018
 5. Zpráva mandátové komise
 6. Účetní závěrka za rok 2018
 7. Rozdělení zisku za rok 2018
 8. Volební řád a volba představenstva a kontrolní komise
 9. Dodatek č. 5 směrnice SBD č. 70/2014 – Zásady pro stanovení nájemného za užívání družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) a úhrad za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostor
 10. Směrnice č. 77/2019 o stanovení výše poplatků
 11. Dodatek č. 1 směrnice SBD č. 73/2014 o poskytování odměn orgánům
 12. Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a člena kontrolní komise
 13. Odvolání proti rozhodnutí představenstva
 14. Zpráva volební komise 
 15. Zpráva návrhové komise – usnesení
 16. Závěr

Vzhledem k rozsahu předkládaných materiálů bude mít každý delegát možnost poskytnutí individuální vysvětlující konzultace k předkládaným materiálům ve

středu 29. května od 15.00 do 16.00 hodin

na sekretariátu předsedy představenstva v budově správy družstva.

Výroční zprávu za rok 2018 v tištěné podobě obdrží delegáti dodatečně. 

 

Vsetín 9. dubna 2019

 

PaedDr. Antonín Bařák v. r.

Předseda představenstva

Ke stažení

frame-scrollup