Oblast pojištění

Nabídka výkonu správy pro společenství vlastníků v oblasti pojištění

Stavební bytové družstvo Vsetín je největší firmou regionu, zabývající se realitní činností. Aktuálně zajišťuje správu nemovitostí pro 234 bytových domů s 5 100 byty a pro 418 garáží. Provádí správu domů nejen v bývalých družstevních domech, ale i v domech, které si vybraly družstvo jako svého nového správce a v domech ve vlastnictví třetích osob, např. obce. K vlastnímu výkonu správy domů zaměstnává firma 23 zaměstnanců, kteří zabezpečují úkoly v ekonomické a provozně technické oblasti. Výhodou je skutečnost, že má vlastní zaměstnance řemeslných profesí, kteří jsou schopni provádět poměrně operativně v krátkém časovém úseku i opravy v bytech.

Co nabízíme v oblasti pojištění?

Oblast pojištění v roce 2015

  • zajištění finančně velmi výhodného pojištění all risks (pojištění - společných částí domu, odpovědnosti, pro případ odcizení, náhradního ubytování, proti vandalismu)
  • zajištění likvidace pojistných událostí

I. Pojistná smlouva

Společné části bytových družstevních domů, vlastnických bytových domů a bytových domů společenství vlastníků s právní subjektivitou, jsou pojištěny na základě přihlášky správce, tj. Stavebního bytového družstva Vsetín k Rámcové pojistné smlouvě č. 7720613510 uzavřené mezi Svazem českých a moravských bytových družstev Praha a pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a. s. Vienna Insurance Group, Praha 1, dne 12. 12. 2014.

Pro rok 2015 byly zvýšeny pojistné částky za pojištění obytných budov zvýšením hodnoty bytových jednotek o 10%:

Velikost bytu pojistná částka
do 50 m2 693.000 Kč
50 – 60 m2 970.000 Kč
60 – 70 m2 1.247.000 Kč
70 – 80 m2 1.525.000 Kč
80 m2 a víc 1.802.000 Kč
vestavěná garáž 277.000 Kč

Samostatně stojící garáže jsou oceněny podle nákladů stavby.

II. Pojistné produkty

Pojištění all risks

Pojištěn je soubor obytných budov a staveb včetně stavebních součástí a příslušenství. Pojišťovna v případě pojistné události vyplatí náhradu škody až nad 1.000 Kč (tzv. integrální franšíza, částka, kterou se pojištěný podílí na pojistné události). Do tohoto pojištění spadá i pojištění proti povodni (ne však záplava).
Nově jsou pojištěny vybrané technologie pro výtahy, čistírny odpadních vod a kotelny, spoluúčast je ve výši 1.000 Kč.

Pojištění odpovědnosti za újmu

Pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví bytového domu nebo bytových a nebytových jednotek, pozemků, komunikací a ploch (např. zatečení střechou či panelem při dešti), z výkonu správy a dalších činností dle příslušných oprávnění, jestliže pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojistného období a jestliže pojištěný svým přístupem zavinil vznik škody (např. neprovedené revize aj.). Pojišťovna vyplatí poškozenému náhradu škody v plné výši pouze u škod nad 1.000 Kč. U škod do 1.000 Kč uhradí poškozenému celou výši náhrady škody středisko bytového hospodářství nebo SVJ. Limit pojistného plnění za kalendářní rok je 10.000.000 Kč.
Nově jsou pojištěny statutární orgány SVJ z odpovědnosti za újmu. Roční limit pojistného plnění činí 2.000.000 Kč, na jedno SVJ pak maximálně 500.000 Kč.

Pojištění pro případ odcizení

Předmětem pojištění je soubor budov, příslušenství budov, zásob, cenností, movitých věcí vlastních i cizích nájemců a vlastníků, umístěných ve společných prostorech k tomu určených. Vztahuje se na krádež, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěnou věc před odcizením. Do tohoto pojištění spadají i případné náhrady za odcizení jízdních kol, kočárků, koloběžek aj., umístěných ve společných prostorech k tomu určených (např. kolárna, kočárkárna, sušárna) zabezpečených dle sjednaných podmínek v Rámcové smlouvě. Roční pojistné tohoto produktu činí 15.000,- Kč, což při aktuálním počtu družstvem spravovaných a pojištěných bytů (5.095) činí 0,25 Kč měsíčně na bytovou  jednotku. Limit plnění na jednu odcizenou věc je 25.000 Kč, sjednaná spoluúčast činí 1.000 Kč. Znamená to, že maximální výše plnění, kterou může poškozený od pojišťovny obdržet, je 24.000 Kč a 1.000 Kč mu bude uhrazeno z nákladů střediska bytového hospodářství konkrétního domu nebo SVJ.

Podmínky pro odškodnění:

  • prokázání násilného vniknutí do určené místnosti (např. kolárny) zjevným poškozením dveří, zámků
  • zajištění uložených předmětů jejich dalším uzamčením např. lankovými nebo řetězovými zámky
  • šetření škodní události Policií ČR (pojišťovně je třeba nahlásit číslo jednací, pod kterým je událost Policií ČR šetřena)
  • předložení dokladu o pořízení odcizené věci

Maximální výše vyplaceného odškodnění pro SBD Vsetín činí 500.000 Kč za kalendářní rok.

Pojištění pro případ vandalismu a jiného poškození

Pojištěn je soubor budov a staveb včetně stavebních součástí a příslušenství (např. elektrická zabezpečovací a protipožární signalizace, opláštění budov).
Pojišťovna v případě pojistné události vyplatí náhradu škodu až nad 1.500,- Kč. Do tohoto pojištění spadají i škody na fasádách domů způsobené sprejery.
Jestliže je škoda způsobená vandalem nebo odcizením, musí poškozený toto nahlásit také na Policii ČR, kde bude sepsán protokol s číslem jednacím. Kopii protokolu nebo aspoň číslo jednací musí být také nahlášeno technikovi domu, jinak pojišťovna vzniklou škodu neodškodní.
Limit pojistného plnění pro kalendářní rok pro vnější části budov a staveb je 500.000 Kč, pro vnitřní části budov a staveb 30.000 Kč.

Pojištění nákladů na náhradní ubytování v souvislosti s živelní událostí

Pojištění v případě rozsáhlých škod nezpůsobených úmyslně pojištěným s následkem neobyvatelnosti bytu (požár, povodeň) obsahuje náhradu šesti měsíčních nákladů souvisejících se zajištěním náhradního ubytování, nákladů stěhování a nákladů na uschování věcí.
Přiměřené náklady, které musí pojištěný vynaložit za účelem zajištění náhradního ubytování nebo za      účelem refundace těchto nákladů vynaložených poškozeným, nejdéle však po dobu ručení, tj. 6 měsíců. Pojištěny jsou rovněž náklady na stěhování, případné uchování věcí z poškozené bytové jednotky.
Roční limit plnění činí 10.000.000,- Kč pro bytové družstvo a SVJ s právní subjektivitou. Pojištění se jednává bez spoluúčasti.

Podrobnější informace o pojistných produktech zájemci získají na www.koop.cz.

III. Postup při uplatnění plnění pojistného

V případě škodní události musí poškozený škodu neodkladně nahlásit technikovi domu. Jestliže je se jedná o škodu produktu vandalismu či odcizení, je vždynutné tuto nahlásit na Policii ČR a technikovi domu odevzdat kopii sepsaného protokolu nebo alespoň číslo jednací případu. Technik domu vzniklou škodunafotí a předá poškozenému formulář „Oznámení o škodní události“ k vyplnění. Poškozený si taky může fotodokumentaci provést samostatně a vytisknout sipotřebný formulář na www.sbdvsetin.cz v kategorii Formuláře. Formulář s fotodokumentací zkonzultuje s technikem domu a předloží jej finanční účetní nájmu Květoslavě Košutové, tel. 571 499 520, kosutova@sbdvsetin.cz, která má na správě družstva na starosti pojištění a poskytuje v této oblasti všemčlenům a vlastníkům nutné konzultace.

IV. Vinkulace

Je udělen generální souhlas pojistníka pro usnadnění vyřizování vinkulací.

frame-scrollup