Whistleblowing

Vnitřní oznamovací systém Stavebního bytového družstva Vsetín, se sídlem Štěpánská 967, 755 01 Vsetín, IČ 00089460 (dále jen SBD)

 

Na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen "Zákon"), účinného od 1. srpna 2023, který byl vydán v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, zavádí SBD vnitřní oznamovací systém k přijímání oznámení.

Pravidla pro příjímání oznámení jsou upravena vnitřním předpisem – směrnicí č. 011 ze dne 13. 12. 2023.

 

Oznámení ve smyslu Zákona je možné učinit u příslušné osoby pana Radomíra Šuláka, předsedy kontrolní komise SBD:

  • v listinné podobě zasláním na adresu Štěpánská 967, 755 01 Vsetín, nebo vhozením do schránky na adrese Štěpánská 967, 755 01 Vsetín, umístěné před vstupem do správní budovy družstva v obálce označené OZNÁMENÍ,
  • telefonicky v době pondělí až pátek 8:00 – 17:00 na číslo +420 603 786 761.

 

SBD ve smyslu § 9 odst. 2) písm. b) oznamuje, že nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

 

Oznamovatel má možnost své oznámení také podat přímo prostřednictvím externího oznamovacího systému, který zřizuje Ministerstvo spravedlnosti. Oznamovací systém je dostupný na adrese https://oznamovatel.justice.cz/. Podání oznámení tímto způsobem není podmíněno podáním oznámení prostřednictvím interního oznamovacího systému. 

 

Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Vědomé podání nepravdivého oznámení je přestupkem podle Zákona.

 

 

Ve Vsetíně dne 15. 12. 2023

Ke stažení

frame-scrollup