Ekonomická oblast

Nabídka výkonu správy pro společenství vlastníků v ekonomické oblasti

Co nabízíme v ekonomické oblasti?

Ekonomická oblast

 • vedení účetnictví, kontrola formální správnosti předložených účetních a daňových dokladů
 • sledování salda pohledávek i úhrad a vypracování měsíčních nebo čtvrtletních účetních výstupů - správa bankovních účtů, převod finančních prostředků mezi účty SVJ a SBD po dohodě s výborem SVJ
 • inventarizace majetku, pohledávek a závazků SVJ
 • zpracování roční účetní závěrky vč. povinných výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztrát), včetně příloh
 • zpracování daňového přiznání k dani z příjmů SVJ a vyúčtování srážkové a zálohové daně
 • online přístup do komplexním informačního systému Integri (informace k hospodaření domu, úhrady nájmu, vyúčtování zálohových plateb)
 • zpracování požadovaných statistických výkazů
 • vedení personální a mzdové agendy v SVJ (funkcionářů,
 • vedení evidence vlastníků i nájemců bytů, garáží a nebytových prostor
 • stanovení potřebné výše záloh na služby spojené s užíváním jednotek
 • zpracování měsíčního předpisu plateb pro jednotlivé bytové jednotky podle pravidel stanov SVJ - úhrada nájmu v hotovosti na pokladně správce
 • upomínání dluhů včetně poplatků z prodlení dle rozhodnutí
 • předkládání aktuálního seznamu neplatičů statutárnímu orgánu SVJ
 • roční vyúčtování záloh za služby a vyrovnání přeplatků a nedoplatků - využívání ekonomického, daňového a právního poradenství
 • zasílání měsíčních metodických Informací výborům SVJ z výkonu správy domu
 • zajištění odběru metodického odborného dvouměsíčníku Bytová družstva – SVJ – správa domů s celoročním předplatným se slevou pouze za 175 Kč
 • jarní a podzimní aktiv předsedů výborů družstevních samospráv a výborů společenství vlastníků s předáváním nejnovějších odborných témat z oblasti správy domů

 

frame-scrollup