Oblast pojištění

Nabídka výkonu správy pro společenství vlastníků v oblasti pojištění

Stavební bytové družstvo Vsetín je největší firmou regionu, zabývající se realitní činností. Aktuálně zajišťuje správu nemovitostí pro 254 bytových domů s 5 174 byty a pro 428 garáží. Provádí správu domů nejen v bývalých družstevních domech, ale i v domech, které si vybraly družstvo jako svého nového správce a v domech ve vlastnictví třetích osob, např. obce. K vlastnímu výkonu správy domů zaměstnává firma 21 zaměstnanců, kteří zabezpečují úkoly v ekonomické a provozně technické oblasti. Výhodou je skutečnost, že má vlastního zaměstnance řemeslných profesí, který je schopný provádět poměrně operativně v krátkém časovém úseku i některé opravy v bytech.

Co nabízíme v oblasti pojištění?

Oblast pojištění v roce 2023

  • zajištění finančně velmi výhodného pojištění all risks (pojištění - společných částí domu, odpovědnosti, pro případ odcizení, náhradního ubytování, proti vandalismu)
  • zajištění likvidace pojistných událostí

I. Pojistná smlouva

Společné části bytových družstevních domů, vlastnických bytových domů a bytových domů společenství vlastníků s právní subjektivitou, jsou pojištěny na základě přihlášky správce, tj. Stavebního bytového družstva Vsetín k Rámcové pojistné smlouvě č. 7720613510 uzavřené mezi Svazem českých a moravských bytových družstev Praha a pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a. s. Vienna Insurance Group, Praha 1, dne 2. 10. 2019.

Od roku 2023 byly zvýšeny pojistné částky za pojištění obytných budov zvýšením hodnoty bytových jednotek o 60%:

Velikost bytu pojistná částka
do 50 m2 1.441.000 Kč
50 – 60 m2 2.017.000 Kč
60 – 70 m2 2.593.000 Kč
70 – 80 m2 3.171.000 Kč
80 m2 a víc 3.747.000 Kč
vestavěná garáž 576.000 Kč

Samostatně stojící garáže jsou oceněny podle nákladů stavby.

II. Pojistné produkty

Pojištění all risk

Pojištěn je soubor obytných budov a staveb včetně stavebních součástí a příslušenství. Pojišťovna v případě pojistné události vyplatí náhradu škody až nad 1 000 Kč. Pojišťovna neproplatí doklady na částku nižší než 1 000 Kč, ale v případě škody nad tuto částku uhradí celou škodu. Do tohoto pojištění spadá i pojištění proti záplavě. Pro případ povodňových škod je smluvně sjednána spoluúčast ve výši 5 000 Kč. Dále jsou pojištěny vybrané technologie pro výtahy a kotelny a nepřímý zásah blesku se spoluúčastí 1 000 Kč. Pojišťovna vyplatí odškodnění vždy snížené o spoluúčast.

 

Pojištění odpovědnosti za újmu

Pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví bytového domu nebo bytových a nebytových jednotek, pozemků, komunikací a ploch (např. zatečení střechou či panelem při dešti), z výkonu správy a dalších činností dle příslušných oprávnění, jestliže pojištěný za újmu nebo škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojistného období a jestliže pojištěný svým přístupem zavinil vznik škody (neprovedené revize aj.). Pojišťovna v případě pojistné události vyplatí náhradu škody až nad 1 000 Kč. Limit pojistného plnění za kalendářní rok je 10 000 000 Kč.

Orgány společenství (výbory SVJ) jsou pojištěny z odpovědnosti za újmu – roční limit pro všechny SVJ činí 10 000 000 Kč. Při vyčerpání je možné doplatit navýšení limitu.

Členové představenstva SBD Vsetín jsou pojištěni samostatnou přihláškou

 

Pojištění pro případ odcizení ve společných prostorech

Předmětem pojištění je soubor věcí movitých vlastních i cizích, nájemců a vlastníků bytových jednotek, umístěných ve společných prostorech k tomu určených. Vztahuje se na krádež, při které pachatel prokazatelně překonal 2 překážky (uzamčené dveře a zámek kterým byl dotyčný předmět ukotven k pevné stavební části) chránící pojištěnou věc před odcizením. Do tohoto pojištění spadají i případné náhrady za odcizení jízdních kol, kočárků, koloběžek aj., umístěných ve společných prostorech (např. kolárna, kočárkárna, sušárna). Limit plnění na jednu odcizenou věc je 30 000 Kč U předmětů s elektrickým pohonem 50 000 Kč), sjednaná spoluúčast činí 1000 Kč. Znamená to, že maximální výše plnění, kterou může poškozený od pojišťovny obdržet, je 29 000 (49 000) Kč.

 

Podmínky pro odškodnění:

  • prokázání násilného vniknutí do určené místnosti (např. kolárny) zjevným poškozením dveří, zámků
  • zajištění uložených předmětů jejich dalším uzamčením např. lankovými nebo řetězovými zámky
  • šetření škodní události Policií ČR (pojišťovně se hlásí číslo jednací, pod kterým je událost šetřena)
  • předložení dokladu o pořízení odcizené věci

Maximální výše vyplaceného odškodnění pro SBD Vsetín činí 500 000 Kč za kalendářní rok.

 

Pojištění pro případ vandalismu a jiného poškození

Pojištěn je soubor budov a staveb včetně stavebních součástí a příslušenství (např. opláštění budov a protipožární signalizace) a věci uložené ve společných prostorách. Pojišťovna vyplatí náhradu škodu až nad 1000 Kč, nižší škody nebudou odškodněny. Do tohoto pojištění spadají i škody na fasádách domů způsobené sprejery a vyklování zateplení budov.

Jestliže je škoda způsobená vandalem nebo odcizením, musí poškozený toto nahlásit také na Policii ČR, kde bude sepsán protokol. Kopii protokolu nebo jeho číslo jednací musí být nahlášeno technikovi domu, jinak pojišťovna vzniklou škodu neodškodní. Limit pro výplatu odškodnění pro sprejerství je 300 000,- Kč, limit pro produkt vyklování ptáky 150 000,-

 

Pojištění nákladů na náhradní ubytování v souvislosti s živelnou událostí        

Pojištění v případě rozsáhlých škod nezpůsobených úmyslně pojištěným s následkem neobyvatelnosti bytu (požár, povodeň) obsahuje přiměřenou náhradu šesti měsíčních nákladů souvisejících se zajištěním náhradního ubytování, nákladů stěhování a nákladů na uschování věcí.

Roční limit plnění činí 1 500 000,- Kč.  Pojištění se sjednává bez spoluúčasti.

 

Nově od 1. 1. 2020 je v rámci pojištění bezúplatně pojištěno také

  • únik vodného a stočného ve společných prostorách a škody na potrubí a rozvodech. Roční limit plnění je 200 000,- Kč,
  • pojištění skel, výplně vstupních dveří, lodžie. Roční limit plnění je 50 000,- Kč,
  • pojištění nepřímého úderu blesku. Roční limit plnění je 100 000,- Kč.

Tyto nové produkty jsou v ceně Rámcové smlouvy, to znamená, že vlastníkům i uživatelům bytů se náklady na pojištění o tyto nové produkty nezvýší.

Podrobnější informace o pojistných produktech zájemci získají na www.kooperativa.cz.

 

III. Postup při uplatnění plnění pojistného 

V případě škodní události musí poškozený škodu neodkladně nahlásit technikovi domu. Jestliže je se jedná o škodu produktu vandalismu či odcizení, je vždy nutné tuto nahlásit na Policii ČR a technikovi domu odevzdat kopii sepsaného protokolu nebo alespoň číslo jednací případu. Technik domu vzniklou škodu nafotí a předá poškozenému formulář „Oznámení o škodní události“ k vyplnění. Poškozený si může fotodokumentaci provést samostatně a vytisknout si potřebný formulář na www.sbdvsetin.cz v sekci Správa domu – Formuláře – Oznámení o škodní události (vybrat dle druhu události). Formulář s fotodokumentací zkonzultuje s technikem domu a předloží jej finanční účetní nájmu Květoslavě Košutové, tel. 571 499 520, kosutova@sbdvsetin.cz, která poskytuje v oblasti pojištění členům a vlastníkům nutné konzultace. Důrazně žádáme, aby nehlásili poškození škodu na pojišťovnu sami, ale vždy postupovali podle výše uvedeného.

 

IV. Vinkulace

Kooperativa pojišťovna, a. s. Vienna Insurance Group udělila všem družstvům generální souhlas pojistníka pro usnadnění vyřizování vinkulací.

frame-scrollup