Provozně technická oblast

Nabídka výkonu správy pro společenství vlastníků v provozně technické oblasti

Co nabízíme v provozně technické oblasti?

Provozně technická oblast

 • zajištění dodávek médií spojených s užíváním bytů a výkonem správy domu (teplo a teplá voda, vodné a stočné, dodávka zemního plynu, dodávka
 • zajištění činností spojených s výkonem správy domu prostřednictvím třetích osob s odbornou způsobilostí pro danou činnost:
  1. servis výtahů
  2. protipožární služby
  3. vodohospodářské služby (opravy vodovodních přípojek, čištění domovních kanalizací, vývoz septiků a ČOV, dodávka cisterny pro potřebu nouzového zásobování pitnou vodou, provádění odběrů a rozbory vzorků pitné vody, odběrů a rozborů znečištění odpadních vod u septiků a ČOV)
  4. demontáže a montáže vodoměrů
  5. provádění kontrol, provozních revizí, odborných prohlídek plynových zařízení
  6. odstraňování závad z kontrol, provozních revizí a odborných prohlídek plynových zařízení
  7. revize elektrických zařízení a hromosvodů
  8. odstraňování závad z revizí elektrických zařízení a hromosvodů
  9. kontrola, čištění a revize spalinové cesty
  10. servis kotelen a kotlů před zahájením topné sezóny
  11. servis vyhrazených plynových zařízení
  12. výpočet optimální topné křivky topného systému domu
  13. měření emisí kotelen
  14. autorizované měření znečišťujících látek
  15. revize tlakových zařízení
  16. kontrola provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie
  17. školení topičů
  18. servis indikátorů topných nákladů a rozúčtování nákladů na tepelnou energii
  19. zámečnické práce
  20. zpracování stavebních a statických projektů
  21. technický dozor investora
  22. koordinátor BOZP na staveništi
  23. zpracování geometrických plánů při koupi pozemků
  24. provádění technického posouzení vlastností otvorových výplní a způsobu jejich montáže
  25. zpracování odhadů nemovitostí
  26. provádění deratizací v domech
  27. nepřetržitá pohotovostní služba na poruchy rozvodů studené a teplé vody, rozvodů tepla v bytových domech napojených ve Vsetíně na soustavu zásobování teplem
  28. zajištění bezhotovostního nákupu materiálu v prodejnách firmy ELPOS Josef Tkadlec, s.r.o.
  29. zajištění úklidové služby na provádění úklidu ve společných prostorách domů
  30. zajištění zpracování průkazu energetické náročnosti budovy
 • zajištění činností spojených s výkonem správy domu prostřednictvím zaměstnanců správy družstva:
  1. poradenská činnost při sjednávání dalších smluv (např. UPC, internetové spojení, nájmy společných částí domu)
  2. archivace provozně technické dokumentace domu
  3. předávání referencí na provádění díla dlouholetých obchodních partnerů ve stavebnictví (zateplování, rekonstrukce balkónů a lodžií, opravy plochých střech, výstavba sedlových střech, rekonstrukce rozvodů elektrické energie, výměna rozvodů teplé a studené vody, plynu a odpadů, rekonstrukce výtahů, výměna oken a hlavních vstupních dveří, rekonstrukce kotelen)
  4. zpracování pětiletých plánů oprav ve spolupráci s výborem SVJ
  5. příprava konkrétních investičních akcí
  6. organizace výběrových řízení na dodavatele stavebních prací
  7. zajištění dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení
  8. účast technika domu při předávání staveniště, kontrolních dnech, uzavírání dílčích předávacích protokolů, závěrečném předání díla
  9. opravy v bytech nebo ve společných částích domu (porevizní opravy, zámečnické, elektrikářské, zednické, pokrývačské, instalatérské práce, provoz společné televizní antény, atd.)
  10. infomační servis v oblasti dotačních titulů
  11. příprava podkladů, podání žádostí, monitoring dotačních titulů

Co za vše požadujeme?

 • aktivní spolupráci výboru společenství vlastníků
 • za vše uvedené v nabídce měsíční správní poplatek jen 176,- Kč, včetně DPH za jednu bytovou jednotku bez žádného dalšího navýšení (např. za podíl na zajištění investiční činnosti nebo za rozúčtování spotřeby vody)
frame-scrollup