Informace 11/2020

Informace 11/2020
02.12.2020
pro samosprávy domů, garáží a společenství vlastníků

1. Opatření Koronavir

  • Úřední dny jsou od pondělí 30. listopadu 2020 obnoveny, pokladna je otevřena,
  • Žádáme klienty, aby i nadále upřednostnili písemný, elektronický či telefonický kontakt. Naši zaměstnanci Vám jsou k dispozici na emailech a telefonech – kontakty naleznete na našich webových stránkách http://www.sbdvsetin.cz/kontakt-1/zamestnanc,
  • Pro pouhé odevzdání dokumentů využijte schránku na schodišti před vstupem,
  • Styk s veřejností výhradně v úřední dny pondělí a středa: úřední hodiny 8 – 11 a 12 – 16 hod,
  • Vstupujte pouze s ochranou dýchacích cest (nos, ústa), proveďte dezinfekci rukou,
  • Do prostor pokladny vstupujte jednotlivě,
  • Omezte kontakt na co nejkratší dobu,
  • Děkujeme všem našim klientům za pochopení a přístup k vyřizování záležitostí v době nouzového stavu.

2. Členské schůze samospráv

Ke dni 30. října 2020 se neuskutečnily členské schůze v těchto domech:

Vsetín – čp. 7, 63, 65, 69-71, 72, 88, 100, 106-107, 120-121, 125, 129, 416, 419-420, 421-422, 458, 766-768, 769-771, 774, 1169, 1172, 1178, 1231, 1572, 1600, 1784, 1787, 1788, 1790, 1800, 1806, 1808, 1809, 1811, 1814, 1870-1872, 1873, 1874, 1875, 1885, 1907, 1908.

Domy na vesnicích – Bystřička 268, 278, Francova Lhota 360, 361, 362, 370, Halenkov 548, 622, 625, 627, 629, Horní Lideč 226, Hošťálková 442, 447, 508, 512, 559, 560, Hovězí 682, 683, Jablůnka 397, 436, Liptál 442, Lužná 231, Nový Hrozenkov 794, Pržno 11, Ratiboř 518, Valašská Bystřice 594, Valašská Polanka 302, Velké Karlovice 301-305-319, 350-384, 898.

3. Měření stavu spotřeby vody

Na základě dohody se společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. budou provedeny odečty vody v termínu od 7. do 13. prosince 2020. Předsedové samospráv a výbory SVJ obdrží formuláře pro odečty měřidel a formuláře pro nahlášení počtů osob, které je potřeba vyplněné odevzdat do schránky u vstupu do SBD do středy 16. prosince 2020. Domy, v nichž jsou instalovány vodoměry s rádiovými odečty, obdrží formuláře k vyplnění vodoměrů instalovaných na patě domu.

4. Měření stavu spotřeby elektrické energie

Současně se stavy bytových a patních vodoměrů musí předsedové samospráv a výbory SVJ vyplnit do formulářů pro odečty měřidel i stavy spotřeby elektrické energie domovních elektroměrů. Vyplněné rovněž odevzdat SBD do 16. prosince 2020. Odeslání čísla a stavu elektroměru je možné i e-mailem na adresu trubelik@sbdvsetin.cz

5. Měření stavu spotřeby plynu

Předsedové výborů samospráv domů s plynovými kotli, či plynovou kotelnou obdrží formulář „Odečet plynoměru k 31. 12. 2020,“ který musí odevzdat do schránky u SBD do 4. ledna 2020. Odeslání čísla a stavu plynoměru je možné i e-mailem na adresu trubelik@sbdvsetin.cz.

6. Zasílání „připomínacích“ složenek bude ukončeno

a) Nájemné z garáží - uživatelům, kteří nehradí předpis nájmu měsíčně, případně jim vznikl nedoplatek nájmu, byly zaslány složenky na úhradu nájmu za rok 2020. U úhrad v nesprávné výši obsahují složenky předpokládaný nedoplatek k 31. 12. Splatnost je do 31.12.2020.

b) Nájemné z bytu - na úhradu nájemného má uživatel vystaven předpis nájemného, který obdržel při poslední změně nájemného. Je zde uvedena částka, variabilní symbol i číslo účtu pro úhradu. Navíc ještě uživatelé měsíčně obdrželi složenku, která sloužila jako připomínka platby.

V rámci úspory nákladů a také z důvodů, že většina uživatelů už tyto platby provádí přes účet a složenka je tak zbytečná, nebudou od ledna 2021 složenky zasílány.

Abyste se vyhnuli penále za pozdní úhradu nájemného, doporučujeme nastavit měsíční úhradu nájemného převodem z účtu nebo prostřednictvím služby SIPO.

V případě SIPO zašlete zprávu s tímto textem: „Souhlasím s inkasem předpisu nájemného prostřednictvím služby SIPO České pošty s.p.“, k tomu připište spojovací číslo, které máte uvedeno na dokladu SIPO, svoje jméno a adresu a zašlete e-mailem na adresu filova@sbdvsetin.cz, nebo poštou nebo vhoďte do schránky u SBD. Pro platbu SIPem už od ledna 2021, je potřeba souhlas dodat nejpozději do středy 16.12.2020.

7. Změny předpisů nájemného od 1. 1. 2021

Pro rok 2021 nenastala žádná legislativní ani provozní změna, proto budou změny předpisů nájemného provedeny pouze v případě, že o tom rozhodla členská schůze a shromáždění SVJ.

Předsedové výborů samospráv a SVJ, kteří již dodali zápisy z členských schůzí a shromáždění SVJ, týkající se změn v předpisech nájemného, obdrží nové předpisy platné od 1. 1. 2021 spolu s pokynem, jak s těmito předpisy naložit a dokdy odevzdat materiály zpět na SBD.

Předsedové výborů samospráv a SVJ, kteří doposud nedodali, mají poslední možnost zápis z členské schůze a shromáždění SVJ, kde byly schváleny změny v předpisech nájemného od 1. 1. 2021, dodat na správu SBD nejpozději do 9. 12. 2020. Poté už nebude možné řádné provedení změn. Nové předpisy a pokyny by pak obdrželi po domluvě s účetní nájmu.

8. Program IROP a Bytový dům bez bariér

a) Zapojení domů do projektu IROP:

Aktuální seznam akcí je uveden na webových stránkách SBD Vsetín

b) Zapojení domů do projektu Bytový dům bez bariér:

U Bečvy 1843 - Instalace výtahu - rozpočet 1,5 mil. Kč – dotace 50 %, vyřízen úvěr.

Aktuální informace: dle předběžných informaci z MMR ČR bude program Bytový dům bez bariér vyhlášen i pro rok 2021. Podmínky programu by se v zásadě měly shodovat s podmínkámi platnými v předchozím období. Zveřejněno by mělo být v nejbližší době na webových stránkách ministerstva pro místní rozvoj https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-bydleni

9. Doplnění webových stránek www.sbdvsetin.cz

- www.sbdvsetin.cz/sprava-domu/informace - Informace č. 10/2020

- www.sbdvsetin.cz/aktuality – Seznam domů zapojených do dotačních titulů – stav ke 30.11.2020

10. Odvod peněz za prádelnu

Vybrané peníze za používání pračky a mandlu v roce 2020 musí být odevzdány do pokladny na správě SBD Vsetín nejpozději 21. 12. 2020, kdy je pokladna v roce 2020 otevřena naposledy.

11. Provoz správy SBD Vsetín v závěru roku 2020

Pokladna je v roce 2020 otevřena naposledy 21. 12. 2020. V příloze naleznete materiál „Provoz správy SBD v závěru roku 2020“. Vyvěste v domě na informační tabuli. Děkujeme.

 

 

Vsetín dne 30. 11. 2020

Ing. Miroslava Vaculíková, MBA v. r.
ředitelka

 

Ke stažení

frame-scrollup