Informace 4/2021

Informace 4/2021
03.05.2021
pro samosprávy domů, garáží a společenství vlastníků

1. Opatření Koronavir

V souvislosti s epidemiologickou situací a hygienickými doporučeními přijalo SBD Vsetín tato opatření:

a) Je obnoven styk s veřejností a úřední hodiny,
b) Upřednostňujeme nadále písemný, elektronický či telefonický kontakt, před osobním kontaktem, pokud je to možné. Zaměstnanci jsou k dispozici na e-mailech a telefonech – kontakty naleznete na webových stránkách http://www.sbdvsetin.cz/kontakt-1/zamestnanci,
c) Pro pouhé odevzdání dokumentů využijte schránku na schodišti před vstupem,
d) Styk s veřejností je výhradně v úřední dny pondělí a středa v úřední hodiny 8 – 11 hod a 12 – 16 hod,
e) Vstupujte pouze s nasazeným respirátorem a dodržujte rozestupy 2 m, proveďte dezinfekci rukou,
f) Pokladna slouží zároveň jako INFORMACE – podá Vám informace, převezme přinesené dokumenty, vydá tiskopis k vyplnění, atd.

Děkujeme Vám za dodržování těchto pokynů, chráníte tím sebe i nás.

2. Shromáždění delegátů

Shromáždění delegátů se uskuteční v úterý dne 1. června 2021 v 15,00 hod v zasedací místnosti Městského úřadu Vsetín. Pozvánky obdrží delegáti spolu s podkladovými materiály. Pokud by v tomto termínu nebylo možno shromáždění konat kvůli epidemiologickým opatřením, budou delegáti včas informováni o termínu novém.

3. Shromáždění společenství vlastníků bez právní subjektivity – aktuálně

Jak jste byli informováni v březnových Informacích, shromáždění společenství vlastníků jednotek bez právní subjektivity probíhají per rollam. Vlastníci obdrží materiály k projednání e-mailem nebo na kontaktní adresu. Všichni obdrží do schránek hlasovací lístek.

Znovu žádáme všechny vlastníky, aby vyplněný hlasovací lístek odevzdali, aby bylo možno schválit důležité body: hospodaření 2020, plán oprav 2021, odměny členů výboru, případně volbu výboru.

4. Členské schůze samospráv v roce 2021 – aktuálně

Jak jste byli informováni v březnových Informacích, členské schůze samospráv probíhají v letošním roce formou per rollam. Materiály k projednání jsou vyvěšeny na informačních tabulích v domě, dále u předsedy samosprávy, případně zaslány e-mailem nebo na kontaktní adresu. Všichni obdrží do schránek hlasovací lístek.

Znovu žádáme všechny členy, aby vyplněný hlasovací lístek odevzdali, aby bylo možno schválit např. plán oprav pro rok 2021.

5. Převod dluhů vlastníků při založení SV s právní subjektivitou – I. Q 2021

Ke dni 31. 3. 2021 v bytových domech, kde dosud nebylo založeno společenství vlastníků, dlužilo 5 vlastníků částku rovnou či vyšší než dvouměsíční předpis plateb v celkové výši 175.222 Kč. Další informace k dluhům jsou uvedeny v tabulce. Nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2015 až 2019 v celkové výši 21.646,- Kč neuhradili 3 vlastníci – u dvou z nich jsou pohledávky přihlášeny v probíhajícím insolvenčním řízení, u třetího probíhá exekuční řízení na majetek dlužníka. Tabulka pohledávek za vlastníky je přílohou těchto informací u těch domů, které takovou pohledávku za vlastníkem mají.

Při zakládání SV jsou tyto pohledávky součástí hospodaření bytového domu a přechází na SV. Všichni vlastníci v domě musí dluhy uhradit v případě jejich nedobytnosti. Ručení vlastníků za dluhy SV řeší § 1194, odst.2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník: Za dluhy společenství vlastníků ručí jeho člen v poměru podle velikosti svého podílu na společných částech.

6. Vyúčtování záloh za služby za rok 2020

Všichni uživatelé a vlastníci bytů a garáží již obdrželi vyúčtování záloh na služby za rok 2020. Přednostně bylo vyúčtování zasláno do e-mailu. Zbývající menší části uživatelů a vlastníků bylo vyúčtování předáno prostřednictvím výborů domů (proti podpisu na podpisovou listinu nebo vhozením do schránky). Nyní běží 30 dnů lhůta pro reklamaci, poté budou vypořádány přeplatky a nedoplatky. Pokud jste nám v minulosti již nahlásili svoje číslo účtu, nemusíte to už víckrát hlásit.

7. Otevření termostatických hlavic na tělesech ústředního vytápění

Aby termostatický ventil spolehlivě a dlouho fungoval, je důležité jej během léta nechat otevřený. Pokud mimo topnou sezónu ventil dlouhodobě uzavřete, zbytečně se namáhá jeho pružina a může dojít k zatuhnutí regulační kuželky, případně k jejímu poškození a nutné výměně. Po skončení topné sezóny stačí obejít všechny radiátory a jejich termostatické ventily naplno otevřít – nastavit na nejvyšší možný stupeň. Předejdete tím problémům s vytápěním na začátku nové topné sezóny.

8. Výměny vodoměrů a indikátorů topných nákladů v roce 2021

  • Výměny vodoměrů - provede firma TOPMONT s.r.o - od 17. 5. do 24. 5. 2021
  • Výměny ITN - provede firma TECHEM s.r.o. - v první polovině měsíce června

Technici domů oznámí v předstihu samosprávám a SVJ přesný termín a zajistí zveřejnění časového plánu výměn v jednotlivých domech. Seznamy domů k výměnám jsou přílohou těchto Informací.

9. Požární preventivní prohlídky

V dubnu začali pracovníci firmy HTB-Požární ochrana a. s. provádět v domech požární preventivní prohlídky. Zaměstnanci jsou označeni názvem firmy a před provedením kontroly budou kontaktovat předsedu samosprávy nebo předsedu výboru SVJ ohledně termínu. Prohlídky probíhají současně u domů ve Vsetíně i na vesnicích. Ukončeny budou v měsíci červenci 2021.

10. E-mailové kontakty

Pokud máte e-mail a dosud jste nám ho nesdělili, doporučujeme učinit tak na e-mail wrzecka@sbdvsetin.cz. Uveďte e-mail, jméno, adresu, případně telefon. Nově zasíláme předpisy nájmu i vyúčtování především elektronicky!!!

Kdo e-mail nemá, bude nadále dostávat dokumenty v tištěné podobě.

11. Hlášení kontaktního telefonu uživatele bytu

Žádáme uživatele a vlastníky bytů, zejména ty bez e-mailové adresy, aby nám poskytli kontaktní telefon (pokud tak již neučinili). Většinu záležitostí můžete vyřídit prostřednictvím telefonu nebo emailu bez osobní přítomnosti na správě. Telefonní číslo nahlaste na tel. č. 571 499 511. Děkujeme.

12. Program IROP a Bytový dům bez bariér

a) Zapojení domů do projektu IROP:

    Aktuální seznam akcí na webových stránkách SBD Vsetín

b) Zapojení domů do projektu Bytový dům bez bariér:

U Bečvy 1843 - Instalace výtahu - rozpočet 1,5 mil. Kč – dokončeno, dotace 50 %.
U Bečvy 1842 - Instalace výtahu – podána žádost o dotaci, plánovaná realizace v roce 2021.

13. Doplnění webových stránek www.sbdvsetin.cz

- www.sbdvsetin.cz/sprava-domu/informace - Informace č. 3/2021

14. Provoz v letním období

V letním období bude správa družstva pro veřejnost uzavřena v těchto termínech:

a) od 12. do 16. července 2021,
b) od 09. do 13. srpna 2021.

Zaměstnanci budou čerpat řádnou dovolenou. Správa bude zajišťovat pouze odstranění havarijních stavů, technik konající službu bude na telefonu.

 

Vsetín dne 30. 4. 2021

Ing. Miroslava Vaculíková, MBA v. r.
ředitelka

 

Ke stažení

frame-scrollup