Informace 5/2021

Informace 5/2021
01.06.2021
pro samosprávy domů, garáží a společenství vlastníků

1. Opatření Koronavir

V souvislosti s epidemiologickou situací a vládními opatřeními jsou přijata na správě družstva tato opatření:
a) Styk s veřejností je výhradně v úřední dny pondělí a středa v úřední hodiny 8 – 11 hod a 12 – 16 hod,
b) Upřednostňujeme nadále písemný, elektronický či telefonický kontakt, před osobním kontaktem, pokud je to možné. Zaměstnanci jsou k dispozici na e-mailech a telefonech – kontakty naleznete na webových stránkách http://www.sbdvsetin.cz/kontakt-1/zamestnanci,
c) Pro pouhé odevzdání dokumentů využijte schránku na schodišti před vstupem,
d) Vstupujte pouze s nasazeným respirátorem a dodržujte rozestupy 2 m, proveďte dezinfekci rukou,
e) Pokladna slouží zároveň jako INFORMACE – podá Vám informace, převezme přinesené dokumenty, vydá tiskopis k vyplnění, atd.

Děkujeme Vám za dodržování těchto pokynů, chráníte tím sebe i nás.

2. Shromáždění delegátů – odloženo

V souvislosti s epidemiologickými opatřeními (stále trvá, že účast na hromadných akcích nad 10 osob je možná pouze s testem nebo certifikátem o očkování, případně potvrzením o prodělané nemoci COVID-19),  rozhodlo představenstvo o odložení shromáždění delegátů. Ruší se tedy termín 1. června 2021, o novém termínu (pravděpodobně v září 2021) budou delegáti včas informováni.

3. Členské schůze a shromáždění SV bez právní subjektivity v roce 2020

Jak jste byli informováni, členské schůze i shromáždění SV bez právní subjektivity probíhaly v letošním roce formou rozhodnutí mimo zasedání, tzv. per rollam. Členové a vlastníci obdrželi materiály k projednání e-mailem nebo na kontaktní adresu. Všichni obdrželi do schránek hlasovací lístek, který měli v daném termínu odevzdat členu samosprávy. Postupně pak technici vyhotovují konečné zápisy, ve kterých je uvedeno jak dopadlo hlasování o jednotlivých bodech.

4. Vyúčtování zálohových plateb za rok 2020

V průběhu června obdrží uživatelé bytů s registrovanou e-mailovou adresou informaci o provedení zápočtů k vyúčtování záloh na služby za období 01 – 12/2020, případně i informaci o dluzích.

Pro uživatele bytů bez e-mailové adresy obdrží výbory samospráv podpisový formulář „Převzetí provedených zápočtů k vyúčtování záloh na služby za období 01.2020 – 12.2020“ s podkladovými materiály (zápočty, informace o dluzích) k předání uživatelům bytů. Podpis vyžadujeme jen u těch uživatelů bytů, kterým předáváte zápočet, nebo informaci o dluhu. Nepředané písemnosti vraťte zpět na SBD společně s podpisovým formulářem do 25. 6. 2021.

Uživatelům bytů v družstevních domech prostřednictvím České pošty, s. p. postupně zašleme složenky na vyplacení přeplatků. Vyplacený přeplatek bude snížen o poštovní poplatek za složenku. Výhodnější je proto sdělit číslo svého bankovního účtu (pokud jste tak v minulosti již neučinili), na který má být přeplatek poukázán (tiskopis je na webu v oddíle Formuláře nebo na pokladně správy). Převod přeplatku na účet je bez poplatku. Vyplacení přeplatků proběhne nejpozději do 31.7.2021. Přeplatky do výše 200,- Kč budou převedeny do vyúčtování záloh za rok 2021.

5. Reklamační řízení vyúčtování záloh roku 2020

V rámci reklamačního řízení vyúčtování záloh na služby za rok 2020 přijala správa družstva šest reklamací (z domů Svornosti 1908, Okružní 452, Michala Urbánka 440-442, U Hřiště 1231, Dukelská 1819 a Družstevní 1171). Pro domy Michala Urbánka 440-442 a Dukelská 1819 byly reklamace uznány jako oprávněné a bylo provedeno nové vyúčtování. V ostatních domech byly reklamace zamítnuty a původní vyúčtování zůstávají v platnosti.

6. Požární preventivní prohlídky

V měsíci květnu začali pracovníci firmy HTB-Požární ochrana a.s. provádět v bytových domech požární preventivní prohlídky. Zaměstnanci budou označeni názvem firmy a před provedením kontroly budou kontaktovat předsedu samosprávy nebo předsedu výboru SVJ ve věci termínu provedení. Preventivní požární prohlídky budou ukončeny v červenci.

7. Výměny vodoměrů a indikátorů topných nákladů v bytových domech

Od 17. května 2021 prováděla firma TOPMONT, s.r.o. výměny vodoměrů v určených domech. Výměna byla ukončena 24. května. Bytové jednotky, u kterých nebyla výměna z důvodu znepřístupnění bytu provedena, budou kontaktovány a termíny výměny individuálně domluveny.

Od června započne firma TECHEM s výměnou indikátorů topných nákladů v určených domech. Harmonogramy výměn, které řeší technici domů se samosprávami a výbory SVJ dotčených domů, budou s 10-ti denním předstihem vyvěšeny na informačních tabulích v domech.

8. Ukliďte si sklep – zvýhodněná nabídka TS Vsetín

  • Nabídka TS Vsetín - zvýhodněná cena pro bytové domy od 1. 6. do 31. 8. je 1 452 Kč včetně DPH za přistavení kontejneru na jeden den a odvoz velkoobjemového odpadu včetně jeho likvidace. Objednávky kontejneru na tel. č. 733 626 546. Pro umístění kontejneru je potřeba předem zažádat o zábor veřejného prostranství na odboru správy majetku MěÚ (p. Halašová nebo p. Medvecká).
  • Pro menší množství odpadu je možné si v TS zapůjčit i přívěsný vozík - půjčovné za jeden den 220 Kč, cena za víkend od pátku do pondělí je 440 Kč. Rezervace vozíků na tel. č. 571 428 890 a 733 678 995 nebo na www.tsvsetin.cz/pujcovna-voziku.
  • Další službu nabízejí TS města Vsetína, p. o. - odvoz velkoobjemového odpadu dodávkovým vozidlem. Cena za jeden svoz je 363 Kč. Objednávky na tel. č.: 737 288 506. – p. Zvoníčková.

9. Placení nájmu bez poplatků - bankovní účet a SIPO

Nájemné mohou uživatelé bytů platit na účet SBD Vsetín několika způsoby, ale pouze některé z možností jsou osvobozeny od zbytečných poplatků. Jsou to tyto možnosti úhrady nájemného:

a) Zadání trvalého příkazu ve výši měsíčního nájemného k úhradě z účtu u své banky,
b) Povolení inkasního způsobu úhrady nájemného - pouze z účtu České spořitelny a.s.,
c) SIPO úhrada – tímto způsobem řada uživatelů bytů platí platí elektriku, plyn či telefon, ale neví, že je možné platit takto i nájemné. V případě zájmu o platby nájmu přes SIPO, dostavte se do Pokladny správy družstva a přineste aktuální doklad SIPO, nebo smlouvu s Českou poštou a.s.. Od následujícího měsíce Vám úhradu nájmu sami zařídíme přidáním řádku na složence SIPO.

10. Program IROP a Bytový dům bez bariér

a) Zapojení domů do projektu IROP:
Aktuální seznam akcí na webových stránkách SBD Vsetín

b) Zapojení domů do projektu Bytový dům bez bariér:
U Bečvy 1843 - Instalace výtahu - rozpočet 1,5 mil. Kč – dokončeno, dotace 50 %.
U Bečvy 1842 - Instalace výtahu – podána žádost o dotaci, plánovaná realizace v roce 2021.

11. Doplnění webových stránek www.sbdvsetin.cz

- www.sbdvsetin.cz/sprava-domu/informace - Informace č. 4/2021
- www.sbdvsetin.cz/aktuality-tu/aktuality-tu-2021 - Harmonogram výměn vodoměrů 2021
- www.sbdvsetin.cz/aktuality-tu/aktuality-tu-2021 - Harmonogram výměn indikátorů tepla 2021.

12. Provoz v letním období

V letním období bude správa družstva pro veřejnost uzavřena v těchto termínech:

a) od 12. do 16. července 2021,
b) od 09. do 13. srpna 2021.

Zaměstnanci budou čerpat řádnou dovolenou. Správa bude zajišťovat pouze odstranění havarijních stavů, technik konající službu bude na telefonu.

 

Vsetín dne 31. 5. 2021

Ing. Miroslava Vaculíková, MBA v. r.
ředitelka

 

Ke stažení

frame-scrollup