Pozvánka na Shromáždění delegátů

Pozvánka na Shromáždění delegátů
06.08.2020
v úterý 8. září 2020 v 15.00 hodin, MÚ Vsetín

Vážená delegátko, vážený delegáte,

představenstvo Stavebního bytového družstva Vsetín v souladu s článkem 66, bodem 5) stanov družstva  svolává „ Shromáždění delegátů,“ které se uskuteční v úterý 8. září 2020 v 15.00 hodin v zasedací místnosti č. 218  v I. patře budovy Městského úřadu Vsetín s programem jednání:

1. Zahájení
2. Volba komisí, ověřovatelů, jmenování zapisovatelky
3. Výroční zpráva za rok 2019
4. Zpráva kontrolní komise o činnosti v roce 2019
5. Zpráva mandátové komise
6. Účetní závěrka za rok 2019
7. Rozdělení zisku za rok 2019
8. Směrnice SBD č. 80/2020 – Zásady pro stanovení
nájemného za užívání družstevního bytu (družstevního nebytového
prostoru) a úhrad za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových
prostor
9. Dodatek č. 1 směrnice č. 77/2019 o stanovení výše poplatků
10. Dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva
11. Zpráva návrhové komise – usnesení
12. Závěr

Vzhledem k rozsahu předkládaných materiálů bude mít každý delegát možnost poskytnutí individuální vysvětlující konzultace k předkládaným materiálům ve

středu 2. září od 15.00 do 16.00 hodin

na sekretariátu v budově správy družstva.

 

Vsetín 11. srpna 2020

PaedDr. Antonín Bařák v. r.
Předseda představenstva

 

Ke stažení

frame-scrollup